Õppetöö eesmärgid ja põhimõtted

 Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel Pärnu Lasteaias Pöialpoiss rakendatakse Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtteid.

  • Laste õpetamisel-kasvatamisel lähtutakse õpetamise printsiipidest lähemalt-kaugemale; kergemalt-raskemale; lihtsamalt -keerulisemale
  • Laste arendamisel-kasvatamisel lähtutakse laste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest
  • Erilist tähelepanu pööratakse mängule, mänguvahenditele, nende eakohasusele ja otstarbekusele
  • Oluliseks peetakse kasvukeskkonna lastepärasust ja turvalisust
  • Toetutakse lapse isetegemise printsiibile
  • Lapsele parema arengu tagamiseks tähtsustatakse kodu ja lasteaia koostööd
  • Tähtsustatakse lapse tervise hoidmist ja liikumisvajaduse rahuldamist
  • Oluline on eesti kultuuritraditsioonide tähtsustamine ja teiste kultuuride eripäraga arvestamine
  • Lapse arendamisel peetakse oluliseks  turvatunde ja eduelamuse tagamist ja lapse loovuse toetamine.
Avaldatud 25.09.2023. Viimati muudetud 06.10.2023.