Missioon, visioon, väärtused

MISSIOON

Pakkuda lastele eluharidust, toetades ja täiendades perekondlikku kasvatust.

VISIOON

Lasteaias on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud personal.

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Lapsest lähtuvus - iga lapse arengu toetamine arvestades ealisi, soolisi ja tervislikke eripärasid
  • Meeskonnatöö- avatus, koostöö erinevate koostööpartnerite ja huvigruppidega
  • Tervis- tervislikud eluviisid: tervislik toitumine, füüsiline aktiivsus ning sõbralik ja    turvaline keskkond
  • Hoolivus- sallivus, arvestamine kaaslaste eripäradega, viisakus
  • Koduloolisus- kodu ja Eestimaa väärtustamine, eesti rahvakultuuri tutvustamine

 

Avaldatud 25.09.2023. Viimati muudetud 27.09.2023.